Faktoring

Twoi kontrahenci oczekują od Ciebie wydłużonych terminów płatności, co wymaga od Ciebie poszukania dodatkowych środków obrotowych? Pomożemy Tobie znaleźć odpowiednią ofertę faktoringową (faktoring pełny, niepełny, odwrotny) dopasowaną do Twojego profilu działalności przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed niewypłacalnością dłużników. 

Umowa faktoringu w polskim porządku prawnym jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie ma jednolitych przepisów, które by jej dotyczyły. Do umowy faktoringu mają zatem zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 509 kodeksu cywilnego mówiące o swobodzie przelewu wierzytelności. Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytuły sprzedaży towarów lub usług. 

Zalety faktoringu:

  1. Poprawa płynności finansowej, w szczególności przy  wydłużających się termiach płatności wobec dostawców.

  2. Stały dopływ kapitału obrotowego, dzięki czemu istnieje możliwość terminowego regulowania własnych zobowiązań.

  3. Poprawa stanu bilansu firmy po stronie aktywów, poprzez zamianę posiadanych należności na środki pieniężne, co powoduje poprawę wskaźników rentowności, płynności i zadłużenia.

  4. Umożliwienie zawarcia nowych kontraktów handlowych, w tym zagranicznych, poprzez oferowanie długich terminów płatności za sprzedane produkty.

  5. Faktor zabezpiecza się na finansowanych należnościach, a nie na majątku przedsiębiorstwa.

  6. Poprawa moralności płatniczej odbiorców.

  7. Możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, gdyż poza realizacją funkcji finansowania faktoring oferuje dodatkowe usługi, jak np.: zarządzanie wierzytelnościami, prowadzenie procesu windykacji należności i analiz sytuacji finansowej dłużników.

Dodatkowo w przypadku faktoringu pełnego następuje przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników (poprzez ubezpieczenie należności handlowych).

Zaletą faktoringu niepełnego jest niższy koszt finansowania, natomiast nie chroni on przed upadłością  ze strony odbiorcy.

Zaletą faktoringu odwrotnego jest uzyskanie środków obrotowych poprzez regulowanie zobowiązań wobec dostawców przez faktora. Za szybszą płatność faktur kosztowych zrealizowanych przez faktora, klient może uzyskać skonto u dostawcy.