Kredyt

Dostęp do źródeł finansowania jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw działających w systemach nowoczesnych gospodarek rynkowych. Zgodnie z ustawową definicją kredytu, poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie realizowanych przez firmę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych. Udzielany na dłuższe okresy czasu z możliwością zastosowania raty balonowej.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia, zakupu surowców itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników. Kredyty obrotowe są zwykle udzielane na okres krótszy niż rok, co pozwala je zaklasyfikować do kredytów krótkoterminowych. 

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zaletą tego rodzaju kredytu jest możliwość udzielenia długoterminowego finansowania spłacanego w ratach zabezpieczonego pierwszorzędną hipoteką, bez konieczności przedstawiania biznes planu i prognozy finansowej. 

Potrzebujesz kredytu inwestycyjnego na rozwój swojej firmy lub kredytu obrotowego na zapewnienie bieżącej płynności? Pomożemy Tobie go pozyskać prowadząc rozmowy z instytucjami finansowymi i przygotowując niezbędną dokumentację.