Agnieszka Żurek Finanse

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (art. 13 RODO)

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma FINANSE AGNIESZKA ŻUREK z siedzibą w Poznaniu (61-894)  Plac Andersa 7 , e-mail: kontakt@zurekfinanse.pl

 

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. w celu przesłania oferty na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. zawarcia umowy dotyczącej produktu finansowego lub ubezpieczeniowego na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. wykonania umowy dotyczącej produktu finansowego lub ubezpieczeniowego, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FINANSE AGNIESZKA ŻUREK (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 5. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. monitorowania jakości usług oraz w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pośrednictwa finansowego na podstawie art. 6a w związku z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, w celu o którym mowa w ust. 1 lit. b oraz lit. i dane osobowe mogą być przekazywane do wszelkich instytucji finansowych (bankowych i niebankowych),

którzy w takim przypadku będą administratorami Pani/Pana danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych.

 

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od potrzeb oraz od wybranych przez Panią/Pana rozwiązań podmiotom oferującym usługi finansowania kredytu, leasingu, faktoringu lub usługi ubezpieczenia.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń, w tym w związku z wypadkami komunikacyjnymi.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji o:

 • celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora;
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
 • możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;
 • prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach  takiego przetwarzania dla Pani/Pana;

 

b) prawo do sprostowania danych osobowych:

prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 

c) prawo do usunięcia danych osobowych:

prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;
 • gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

 

e) prawo do przenoszenia danych:

ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;
 • wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;

 

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

a) pisemnie na adres Finanse Agnieszka Żurek

b) mailowo na adres: kontakt@zurekfinanse.pl

 

 

KIEDY FINANSE AGNIESZKA ŻUREK JEST UPRAWNIONA DO ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia usługi pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego, przesłania oferty, zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.