Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest to samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Zapłata na rzecz beneficjenta gwarancji następuje bezpośrednio przez bank gwarantujący (bank zleceniodawcy) bądź za pośrednictwem innego banku po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone na podstawie określonych w umowie gwarancji dokumentów, np. faktur czy dokumentów przewozowych.

Zaletą gwarancji bankowej jest: ograniczenie ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta, nieodzownym narzędziem wspierania Twojego biznesu dzięki któremu, zwiększysz swoją wiarygodność wobec nowego kontrahenta. Będąc beneficjentem gwarancji, zminimalizujesz ryzyko niezrealizowania umowy przez dostawcę produktów czy usług.